This video, https://www.youtube.com/watch?v=6hYdoGCLRlc, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UC7zuMJuDutf9VIsoshkefnw.